اجرنما و شوره و علت وقوع ان

▪ شوره گاهی اوقات شوره به صورت گرده سفیدی برسطح کار آجری نوساز پدیدار میشود .علت این پدیده انتقال نمک های حل شده دررطوبت ازداخل آجر به سطح نما جایی که آب تبخیر‌‌ می‌شود و از خود بلوریهای نمک رابر جای‌‌ می‌گذارد ,*می باشد . اغلب اوقات اینگونه …