بهترین راه از بین بردن شوره

▪ روش برطرف کردن شوره : اگر نمک محلول موجود در اجر در حد استاندارد باشد شوره به وجود امده تا اتمام کار وپایان بندکشی خود به خود از بین میرود ولی اگر از اجری استفاده شده که نمک محلول ان شسته نشده و در حد استاندارد نباشد برای بر طرف کردن شور…