اجرنما+اجر نسوز و فن استفاده از اجر از کجا اغاز شد؟

در ایران باستان ساختمان های بزرگ و زیبایی بنا شده‌اند که پاره‌ای از آنها هنوز پا بر جا هستند. نظیر طاق کسری در غرب ایران قدیم... فن استفاده از آجر ازآسیای غربی به سوی غرب مصر و سپس به روم و به سمت شرق هندوستان و چین رفته است در سده چهارم اروپایی‌ها …