مکانهای قدیمی که با اجر ساخته اند

/از جمله سازه هایی که در قدیم با اجر ساخته‌اند و تا کنون با اینهمه بلایا هنوز هم پابرجا مانده و گذشته را به صورت مصور یاد اور است :ارامگاه شاه اسماعیل سامانی در گنبد کاووس و مسجد اصفهان و همچنین پلها و سد های قدیمی مانند پل دختر سد کبار در قم را …