چراازاجرهای کف برای فرش ساختمان استفاده میشد

برای اینکه در ان زمان وسیله خاصی برای پایدار سازی و محکم کاری کف وجود نداشت جهت مقاوم سازی کف در فرش کردن کف ساختمان از آجر بزرگتری به نام ختائی به ابعاد 5×25×25 سانتی متر و یا بزرگتر از آن به نام نظامی در ابعاد 40×4×5 سانتی متر استفاده‌‌ م…