چرا بشر به فکر استفاده از اجر به جای سنگ شد

شهر اجر در زمانهای قدیم بیشترین مصرف مصالح در ساختمانها و بناها را سنگ تشکیل داده بود که به تدریج رو به زوال رفت و بشر به دنبال جایگزینی برای ان بود به همین خاطر در ایران هر جا سنگ کم بوده و خاک خوب هم در دسترس بوده است آجر پزی و مصرف آجر معمول…