اجرنما+مدرنترین کورهها چه نام دارند

از ابتدای اغاز اجر پزی برای هر نوع اجر کوره مخصوص همان اجر را‌‌ می‌ساختند که با پیشرفت صنعت این کوره‌ها نیز جدیدتر میشدند به همین دلیل قابل ذکر است که کوره های تونلی مدرن ترین کوره های آجر پزی‌‌ می‌باشند که در آنها سرامیک های ممتاز و صنعتی نیز‌‌ …