اجرنما...معایب ظاهری و باطنی اجر

اجرهای به کار رفته درنمای ساختمان باید دارای مشخصات زیر باشند : معایب ظاهری:اجرنما باید عاری از معایب ظاهری مانند ترک خوردگی , شوره زدگی و آلوئک ونظایر آن باشد. در غیر اینصورت پس از اجرای نما کاری نمای ساختمان بسیار نا زیبا و نا هماهنگ دیده میشو…