ابعادولبه هاواندازه اجرطبق استانداردایران

ابعاد واندازه‌ها : طول و عرض وضخامت اجرهای مختلف بایدمطابق جدول شماره یک باشد .باید در نظر داشت که رواداری یاد شده درمورد اجرنما درهنگام اجرا توسط ماشین مخصوص ساییده و یکنواخت میشود .لبه های اجر : خط فصل مشترک سطوح اجرها باید مستقیم و زوایای تلاقی…