اجرنمای نسوز...نسبت اندازه سوراخ با سطح اجر/اجرسوراخدار

دراجرهای 10سوراخه یا سوراخ دار :سوراخ‌ها باید عمود بر سطح بزرگ اجر و به طور یکنواخت در سطح آن توزیع شده باشند و جمع مساحت آنها باید 24 تا40  درصد سطح اجرها باشد . بعد سوراخ های مربع وقطر سوراخ های دایره‌ای باید حداکثر به26  میلیمتر محدود شود و در…