اجرنما و مقاومت اجر در برابرمسائل جوی

چون ایران کشور چهار فصل نام دارد و هر گوشه از کشورمان دارای اب و هوای خاص خود‌‌ می‌باشد به همین دلیل باید در تولید این نوع مصالح که به صورت مستقیم با هوای ازاد مواجه هستند نکاتی را مدنظر قرار دهیم اجرهای مصرفی درنما باید در برابر یخبندان پاید…