میزان استاندارد اب گیری اجرنما

در اجر نما مقدارجذب اب از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد چون اگر جذب اب زیاد باشد شوره بی اندازه میدهد وتغییر رنگ نا درست ایجاد میکند واگر کم باشد امکان افتادن اجر بسیار بالا میباشد به همین دلیل ضریب جذب آب در هر دو نوع اجر طبق استاندارد ملی ایران:…