اجرنما و تعریفی برای اجر دوغابی

برخی از تولیدات کارخانجات مورد  مصرفی تزئیناتی داشته وبه منزله زیبا سازی نما مورد استفاده قرار میگیرد که از ان نوع :قطعات نازک اجری ( اجر دو غابی)مورد مصرف درنماسازی به ابعاد ۲۰* ( ۴۰ یا ۳۰) *۲۰۰ میلیمتر باقطعات موزائیکی نازک اجری نمابه ضخا…