اجرنما و ایرادهای اجر که بایدمدنظر باشد

در اجرنما امکان دارد اشکالاتی وجود داشته باشد که برای داشتن بهترین نتیجه باید مورد توجه قرار گیرد.ترک درسطح اجر- وجود یک ترک عمیق درسطح متوسط اجر حداکثر تاعمق ۴۰ میلیمتر در اجر پشت کار بالا اشکال میباشد ولی به طور کلی درصد اجرهای ترک دار نباید …