میزان مقاومت اجر در برابر اتش سوزی

مسئله انبساط وانقباض در اجر نما به دلیل اینکه امکان شکستن و حتی ترک خوردگی چند اجر باهم را داردو نمای ساختمان را بسیار نازیبا میسازد بسیار مهم است. ضریب انقباض وانبساط در اجر درحدود ۰۰۰۳/۰ می باشد که بسیار ناچیز است اجرهای ساختماتی مقاومت خوبی در برا…