چگونه انتقال صوت از دیوار اجری را کم کنیم؟

در مهندسی نوین ساختمان اجر به عنوان یکی ازمصالح متراکم هادی صوت‌‌ می‌باشد . در صورتی که انتقال صوت توسط عملکرد دیافراگمی دیوار باشد این مقاومت به وزن دیوار بستگی دارد یعنی کاهش انتقال صوت در دیوار اجری همگن با لگاریتم وزن دیوار متناسب است . …