اجرنما و چگونگی استفاده ازاجردرمحیط شیمیایی

از نظر استاندارد ومهندسی استفاده از اجرهای غیر استاندارد به شرطی مجازمی باشد که دست کم تاب فشاری آن ۸۰%مقادیر مندرج در استاندارد ایران باشد .محیط های شیمیایی قبل از آن که بر روی اجر تاثیر بگذارند , ملات آن را تخریب‌‌ می‌نمایند . لذا استفاده از …