اجرنمای نسوز+اجرنما..سولفات های محلول موجب بروز چه چیزمیشود

در نماهای اجرا شده با اجر نمک های محلول میتوانند موجب بروز شوره بشوند . سولفاتهای محلول ممکن است به سطح اجر حرکت کرده و داخل ملات یا اندود بشوند و موجب انتشار شوره و فساد ملات به وسیله حمله سولفاتها شود که درصورت استفاده از آنها درخارج از ساختمان …