اجرنما+اجرنمای قزاقی و مطالبی در مورد تنوع در اجر

همانگونه كه قبلا نیز اشاره شد امروزه به دلیل قراردادهای تاریخ دار اکثر پیمانکاران وسازندگان به دنبال مصالحی هستند که سرعت پیشرفت کار را به اندازه قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد.به همین منظور است که اجرهای رسی برحسب مواد اولیه و نحوه تولید دارای خص…