ابعاد مهندسی در اجر

نوع اجر طول (mm) عرض (mm) ضخامت (mm) اجر ماشنی ۲(-)+ ۲۲۰ ۱(-)+۱۰۵ ۱(-)+۵۵ اجر دستی ۴(-) +۲۱۰ ۳(-)+۱۰۰ ۲(-)+۵۵ اجر باریك نما ماشینی یادستی طول وعرض برابر ابعاد مندرج در بالا ۱(-)+۴۰ یا ۳۰ البته امروزه جهت افزایش هر چه بیشتر سرعت پیشرفت کار اب…