اجرنما و مقاومت فشاری اجر(کیلوگرم برسانتی مترمربع)

در نمای اجری مقاومت اجر امری است بسیار مهم که باعث شکسته شدن یا خرد شدن اجر کار شده نشود به همین دلیل مقاومت فشاری بسته به نوع اجر متفاوت است که بسته به نوع مصرف باید به ان دقت شود. نوع اجر مقاومت فشاری كیلوگرم برسانتی متر مربع اجر دستی ۸۰ مق…