مراحل ساخت اجر

مراحل ساخت اجر،یعنی خشک کردن و پختن آن، ممکن است به شیوه قدیم و سنتی یا به شیوه امروزی باشد.اجری را که خشت آن به شیوه‌ی سنتی تهیه و خشک و در کوره‌های نوبتی یا دائم پخته شده باشد؛ اجر کوره‌ای می‌نامند. اجری را که به روش امروزی با دستگاه‌های خ…