ساخت اجر چه مراحلی دارد

در مقالات وکتب مهندسی توضیح داده شده است که ساخت آجر یعنی خشک کردن و پختن آن و ممکن است به شیوه قدیم و سنتی یا به شیوه امروزی باشد.آجری را که خشت آن به شیوه سنتی تهیه و خشک و در کوره‌های نوبتی یا دائم پخته شده باشد را آجر کوره‌ای می‌نامند و…