اجر نسوز...پخت اجر به چه چیزهایی بستگی دارد

در کارخانجات اجرنما پخت اجر بستگی به میزان گرمایی دارد که به خشت داده می‌شود.دور یا نزدیک بودن از آتش کوره و میزان گرمایی که به آن داده می‌شود بر کیفیت و شکل و حجم آجر تأثیر می‌گذارد. معمولا خشت هایی که نزدیک آتش کوره‌های سنتی چیده شده اند، به…