اجرنما...اجرجوش چیست؟

در صنعت تولید اجر اجر جوش بسیار سخت و محکم است و بیشتر در ساختن پی بناها و دیواره‌ی چاه‌ها و آب انبار‌ها و پل‌ها به کار می‌رود.اجر هایی که در فاصله مناسب از اتش کوره چیده شده‌اند گرمای کافی می‌بینند و خوب پخته می‌شوند. از این اجر‌های معمولی در سا…