اجرنما...کاربرد اجر در ساختمان به چه چیز بستگی دارد

مورد مصرف و کاربرد آجر در پروژه های ساختمانی به کیفیت و شکل و اندازه‌ی آن بستگی دارد. آجرنما یا آجر روکار سطحی یک دست و صاف دارد. از آن در نماسازی سازه‌ها استفاده می‌کنند مانند آجر بهمنی که به رنگ‌های سفید و قرمز تهیه می‌شود.آجر پی  سخت و م…