اجرنمای نسوز...مورد مصرف اجر زیرکار و اجر تراش

نوعی از اجرها هستند که به انها اجر زیر کار میگویند.آجر زیرکار یا اجر داخل کار جنس نامرغوب و سطح ناهموار دارد. از این اجرها برای ساختن دیوارها و سقف سازه‌ها استفاده می‌کنند و معمولا روی آنها را با کاهگل یا گچ یا سیمان می‌پوشانند.آجر تراش یا اجر تزیینی جن…