اجرنمای قزاقی....نام اجرهای پرکاربرد گذشته

از گذشته چند نوع آجر در ایران معروف بوده و کاربرد بسیار داشته است. معروف‌ترین این اجرها عبارت‌اند از: آجر نظامی، اجر قزاقی، اجر فشاری، اجر نقش‌دار و اجر ختایی.اجر نظامی، سطحی به شکل مربع دارد که هر ضلع آن در حدود ۸۰سانتی‌متر است. از این اجر بیش…