اجرنما...اجر قزاقی چه نوع اجری است؟

اجر قزاقی، سطحی به شکل مستطیل به طول ۲۰ و عرض ۱۰ سانتی متر دارد. از این اجر،که به رنگ‌های سفید و قرمز و ابلق است، بیشتر در نماسازی بناها استفاده می‌کنند. آجر پزان در تهیه‌ی این نوع آجر زیاد دقت می‌کنند، تا سطح آن صاف و یک دست باشد. آجر بهمنی ن…