اجر نسوز...موارد استفاده از اجر قزاقی

تعریف اجر قزاقی: سطحی به شکل مستطیل به طول ۲۰ و عرض ۱۰ سانتی متر دارد. از این آجر،که به رنگ‌های سفید و قرمز و ابلق است، بیشتر در نماسازی بناها استفاده می‌کنند. آجر پزان در تهیه  این نوع اجر زیاد دقت می‌کنند، تا سطح آن صاف و یک دست باشد. اجر ب…