آجرنمای نسوز+اجر...اجر فشاری چیست؟

در صنعت اجر: اجر فشاری سطحی ناهموار دارد و از آن به عنوان اجر زیرکار استفاده می‌کنند. خشت مالان، گل این آجر را در قالب‌های چند خانه می‌زنند و چون در زیر کار میماند و دیده نمیشود به همین دلیل در تهیه آن زیاد دقت‌‌ نمی‌کنند. اجرنمای قزاقی قرمز کم رنگ+…