اجرنما....موارد استفاده اجر فشاری

نوع دیگری از اجر اجر فشاری است :آجر فشاری سطحی ناهموار دارد و از آن به عنوان اجر زیرکار استفاده می‌کنند. خشت مالان، گل این آجر را در قالب‌های چند خانه می‌زنند و چون به عنوان اجر زیر کار مورد استفاده قرار میگیردو دیده نمیشود در تهیه آن زیاد دقت‌‌ نمی‌کنند…