اجر قزاقی+اجر نسوز...موارد مصرف اجر نقش دار

اجر نقش دار بیشتر در تزیین سردرخانه‌ها و آب انبارها و بعضی از سازه های دیگر و کنگره‌ی ایوان‌ها و بام‌ها به کار می‌رفته است.گاهی هر آجر یک نقش و نگار مستقل داشته است و گاهی هم چند آجر در کنار هم نقش خاصی را پدید می‌آورده اند. نقش دارکردن آجر از هن…