آجر قزاقی...قطر دانه های ماسه در اجر ماسه اهکی

در تولید اجر ماسه اهکی حتی المقدور ماسه مورد نیاز باید پاک بوده و عاری از مواد آلی مخصوصا ذغال و تکه‌های چوب باشد اندازه و قطر دانه‌های ماسه نباید از ۶ میلیمتر بیشتر بوده و از ۱ میلیمتر کمتر باشد و هر قدر درصد دانه‌های ۱ میلیمتری در مخلوط بیشتر …