اجرنمای قزاقی...نوع اب مورداستفاده درتولیداجر ماسه اهکی

اب مورد مصرف در اجر ماسه آهکی برای تولید محصول بی نقص باید پاک و بدون دانه‌های شناور باشد. بهتر است از اب آشامیدنی استفاده گردد و در هر حال‌‌ نمی‌توان از فاضلاب کارخانه‌ها که ممکن است با اهک و سیلیس ترکیب شیمیایی داشته باشد، به هیچ وجه استفاد…