اجرنمای قزاقی ...رابطه فشار و زمان پخت

همان طوری که در مقالات قبل اشاره شد، برای انکه آجر ماسه اهکی به درستی پخته شود، به دو عامل حرارت و فشار نیاز دارد.حال هرقدر فشار زیادتر باشد، زمان پخت کوتاه تر می‌شود. به طوری که با حرارت ثابت اگر فشار ۸ اتمسفر باشد، زمان پخت در حدود ۱۵ ساعت …