اجرنما...اجرماسه اهکی برای چه سازه ای مناسب است

بازرگانی شهر اجر به شعار همیشه حق با مشتری است جامه عمل پوشانده و اولین گام را با کیفیت بی نظیر و ضمانت کامل و بی قید و شرط تمام محصولات تولیدی و گام بعدی را با قیمت بسیار پایین برداشته است.شهر اجر در ایران: شهر اجر در تهران/اهن مکان شهر اج…