آجر نسوز ...بزرگترین سود شهر اجر جذب مشتری است.

وب سایت شهر اجر بر این باور است جذب مشتری   یعنی سود.سود تعریف پیچیده‌ای در سازمان دارد بر خلاف ظاهرش که معنی ساده‌ای دارد. وب سایت شهر اجر اعتقاد دارد فروش  و جذب مشتری عین سود است . حتی اگر در فروش زیان نشان دهد مشتری و فروش در بلند مدت پایه …