اجرنما....انواع بلوک سیمانی

بازرگانی شهر اجر با استفاده از دستگاه های روز دنیا و نیروی کار کاملا فنی و مجرب در ساخت و تولید انواع اجر جز اولین‌ها در ایران‌‌ می‌باشد و به این امر افتخار‌‌ می‌نماید.واحدهای فروش شهر اجر: واحد فروش اجر کرمان/بلوار شیراز واحد فروش اجر تبریز/چهارر…