اجر...نظر موسسه استاندارددرمورد بلوک سیمانی

طبق اخرین اخبار از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب استاندارد شماره ۷ بلوک های سیمانی را آجر تو خالی نام گذاری نموده و هیچ گونه محدودیتی برای تعداد سوراخ‌ها و اندازه‌ی آن و درصد سطح سوراخ‌ها به سطح کل بلوک در نظر نگرفته است.در صنعت…