اجر نسوز....شکل ظاهری بلوک سیمانی

مواد اصلی تولید بلوک های سیمانی خاک رس است ولی در تهیه مصالح آن دقت بیشتری به عمل می‌آید.زیرا تغییر شکل این بلوک‌ها به نسبت آجر فشاری از اهمیت بیشتری برخوردار است و هم چنین در مراحل پرس کاری و خشک کردن و پخت نیز باید دقت شود تا تغییر شکل آجر…