اجرنمای نسوز...اجرهای اکسید کروم

این آجرها دارای ۵ تا ۱۰ درصد اکسید کروم I، II و ۹۰ تا ۹۵ اکسید آلومینیوم (Al2O3) هستند و در مقابل مواد قلیایی مقاوم هستند. از این نوع آجر برای ساختن بخش درونی کوره بلند ذوب آهن استفاده می‌شود. دارای ۹۵ درصد Cr2O3 می‌باشد. برای تهیه آن از Cr…