اجرنمای قزاقی....دمای ذوب چند نوع از اجرهای نسوز

دمای ذوب انواع آجرهای نسوز نوع آجر دمای ذوب (درجه کلوین) اجر نسوز معمولی ۱۶۰۰ – ۱۷۰۰ آجر کائولنی ۲H2O. 2SiO2. Al2O3 1785 اجر سیلیسی ۱۷۰۰ آجر رسی غنی از آلومین ۱۸۰۲ – ۱۸۸۰آجر مولیت (۲SiO2. 3Al2O3) 1810 اجر سیلیمانیت (SiO2. Al2O3) 1816 اجر ک…