اجرنمای قزاقی...روش های پخت اجر منیزیتی

اجر منیزیتی به دو روش زینتری و ذوبی تولید می‌شود. برای تولید اجر منیزیتی به روش زینتری، مواد اولیه می‌بایست ابتدا کلسینه شوند و سپس تحت منحنی پخت ویژه‌ای زینتر شوند. در این فرآیند از مواد ویژه‌ای مانند اکسید زیرکونیم ((ZrO2)و اکسید کرم (Cr…