اجر نسوز...در چه مواردی از اجرمنیزیتی استفاده می شود؟

بازرگانی شهر اجر در تولید اجرنما و بر خلاف نظر خریداران اقدام به تولید نوع دیگری به جز اجرنمای نسوز نمود چون اجر نسوز در هنگام بند کشی نیمی از تمیزی خود را از دست میدهد و به نمایی میماند که انگار سالها از اجرای ان میگذرد اما تولیدات جدید این…