اجرنما...عوارض زیست محیطی تولید اجرنما

مساله زیست محیطی که امروزه در تمام نقاط جهان به طور ویژه به ان توجه‌‌ می‌شود و هر چند وقت یک بار قانونی جدید برای ان تصویب‌‌ می‌شود در مورد کارخانه های تولیدی بسیار باید به ان اهمیت داد و جدی گرفت چون کارخانه های تولیدی اکثرا در مواد اولیه خ…