اجرنما + اندودگچ و خاک در هبلکس

با توجّه به سطح صاف و صیقلی هبلکس نسبت به سایر مصالح در صورت اجرای صحیح دیوار‌ها به اندو دی بیش از ۱ الی ۲ سانتیمتر نیاز نخواهد بود (یعنی در هر طرف نیم الی یک سانت). ۵) از نظر نصب تأسیسات و روکار: مانند سایر مصالح می‌باشد وب سایت شهر اجر بز…