اجر نسوز شرایط اقتصادی ضرورت بهینه سازی

امروزه، شرایط اقتصادی و بازرگانی ضرورت وجود یك طرح بهینه سازی در مصرف منابع مختلف انرژی را هشدار می‌دهد. در این میان با توجه به اینكه صنعت آجر یكی از صنایع بزرگ و به شدت انرژی بر كشور است و در واقع یكی از معیار‌های صنعتی شدن هر كشور وابسته ب…