اجر نسوز + اجرنما ارتقاوبهبودمصرف انرژی در ساخت اجر

بدیهی است دستیابی به محصولات كیفی، نیازمند بهینه‌سازی و ارتقاء تكنولوژی در تمامی بخشهای فرآیند تولید است. یكی از زمینه‌های مهم و اساسی موجود در ارتباط با بهینه‌سازی فرآیندهای تولید آجر، ارتقاء و بهبود وضعیت مصرف انرژی بوده كه قطعاً نیازمند بهینه‌س…