اجر قزاقی + ...اقتصاد در صنعت اجرنما

اقتصاد در صنعت اجرنما به یک کلمه خلاصه‌‌ می‌شود ...فروش اجرنما در رکود ی که در حال حاضر در صنعت ساختمان  و سایر صنایع  وجود دارد . چگونه میزان فروش را بالا ببریم و اصولا زیاد بفروشیم . میزان فروش در یک مجموعه و سازمان بستگی به هدف گذاری سازمان…